7 مهر روز ایمنی در شرکت فرودگاه ها 1395
سپتامبر 6, 2020 0

حضور در مراسم روز ایمنی هفتم مهر سال 1396 در

شرکت فرودگاه های کشور

تست برش درب هواپیما به کمک اره مخصوص عملیات رها سازی شرکت وبر-رسکیو

پیام بگذارید